เราได้นำก้อนหินและดินจากภูเขาที่เคยเป็นที่ตั้งพระวิหารในเยรูซาเล็ม และพระวจนะของพระองค์มาใส่ไว้ในรากฐานเสาบ้าน เพื่อประกาศว่า พระวาทะทรงเป็นรากฐานของบ้าน และที่นี่เป็นที่ประทับของพระองค์

destiny_aug15_11 destiny_aug15_12